مکالمه ترکی استانبولی

مکالمه ترکی استانبولی

۲۰ فعل پر کاربرد و نحوه صرف آنها در زبان ترکی استانبولی

مهمترین و پرکاربردترین افعال در زبان ترکی استانبولی چه افعالی هستند؟
افعال در زبان ترکی استانبولی چگونه صرف می شوند؟
در این مقاله با ۲۰ فعل پر کاربرد و نحوه صرف آنها در زبان ترکی استانبولی آشنا می شوید.
با آشنایی با این افعال و تسلط بر نحوه صرف کردن آنها، بر مکالمه ترکی استانبولی مسلط تر می شوید.

1. yapmak = انجام دادن
• ben yapıyorum — “من انجام میدم”
• sen yapıyorsun — “تو انجام میدی”
• o yapıyor — “او/اون انجام میده”
• biz yapıyoruz — “ما انجام میدیم”
• siz yapıyorsunuz — “شما انجام میدهید”
• onlar yapıyorlar — “آنها انجام میدهند”
?Example: Ne yapıyorsun

(چه کاری انجام میدی)

2. gitmek — “رفتن”
• ben gidiyorum
• sen gidiyorsun
• o gidiyor
• biz gidiyoruz
• siz gidiyorsunuz
• onlar gidiyorlar
Example: Türkiye’ye gidiyoruz. (داریم میریم ترکیه)

3. gelmek — “آمدن”
• ben geliyorum
• sen geliyorsun
• o geliyor
• biz geliyoruz
• siz geliyorsunuz
• onlar geliyorlar
Example: Sen de gel! (تو هم بیا)

4. almak — “خریدن، گرفتن، دادن”
• ben alıyorum
• sen alıyorsun
• o alıyor
• biz alıyoruz
• siz alıyorsunuz
• onlar alıyorlar
Example: Ekmek de al! (نون هم بخر)

5. istemek — “خواستن”
• ben istiyorum
• sen istiyorsun
• o istiyor
• biz istiyoruz
• siz istiyorsunuz
• onlar istiyorlar
Example: Ben döner istiyorum. Sen ne istiyorsun? (من دونر می خوام، تو چی میخوای؟)

6. çalışmak — “کارکردن”
• ben çalışıyorum
• sen çalışıyorsun
• o çalışıyor
• biz çalışıyoruz
• siz çalışıyorsunuz
• onlar çalışıyorlar
Example: Bugün çalışmıyorum. (امروز کار نمی کنم)

7. bilmek — “دانستن، توانایی انجام کاری را داشتن”
• ben biliyorum
• sen biliyorsun
• o biliyor
• biz biliyoruz
• siz biliyorsunuz
• onlar biliyorlar
Example: Bilmiyorum. (نمی دونم)

8. konuşmak — “صحبت کردن”
• ben konuşuyorum
• sen konuşuyorsun
• o konuşuyor
• biz konuşuyoruz
• siz konuşuyorsunuz
• onlar konuşuyorlar
Example: Kimle konuşuyorsun? (داری با کی حرف می زنی؟)

9. okumak — “خواندن، مطالعه کردن، به مدرسه رفتن”
• ben okuyorum
• sen okuyorsun
• o okuyor
• biz okuyoruz
• siz okuyorsunuz
• onlar okuyorlar
Example: Gazete okuyor. (او روزنامه می خواند)

10. sevmek — “دوست داشتن”
• ben seviyorum
• sen seviyorsun
• o seviyor
• biz seviyoruz
• siz seviyorsunuz
• onlar seviyorlar
Example: Seni seviyorum. (من تو را دوست دارم)

11. demek — “ معنی داشتن، گفتن”
• ben diyorum
• sen diyorsun
• o diyor
• biz diyoruz
• siz diyorsunuz
• onlar diyorlar
Example: Bu ne demek? (این یعنی چه؟)

12. düşünmek — “فکر کردن”
• ben düşünüyorum
• sen düşünüyorsun
• o düşünüyor
• biz düşünüyoruz
• siz düşünüyorsunuz
• onlar düşünüyorlar
Example: Çok düşünüyorsun. (خیلی فکر می کنی)

13. yemek — “خوردن”
• ben yiyorum
• sen yiyorsun
• o yiyor
• biz yiyoruz
• siz yiyorsunuz
• onlar yiyorlar
Example: Ne yiyoruz? (چی می خوریم؟)

14. içmek — “نوشیدن”
• ben içiyorum
• sen içiyorsun
• o içiyor
• biz içiyoruz
• siz içiyorsunuz
• onlar içiyorlar
Example: Çay içiyoruz. (ما چایی می خوریم)

15. başlamak — “شروع کردن”
• ben başlıyorum
• sen başlıyorsun
• o başlıyor
• biz başlıyoruz
• siz başlıyorsunuz
• onlar başlıyorlar
Example: Film saat kaçta başlıyor? (فیلم ساعت چند شروع میشه؟)

16. olmak — “بودن، شدن، اتفاق افتادن”
• ben oluyorum
• sen oluyorsun
• o oluyor
• biz oluyoruz
• siz oluyorsunuz
• onlar oluyorlar
Example 1: Ne oluyor? (چه اتفاقی داره میوفته)
Example 2: Ne oldu? (چی شد؟)

17. söylemek — “گفتن، خواندن”
• ben söylüyorum
• sen söylüyorsun
• o söylüyor
• biz söylüyoruz
• siz söylüyorsunuz
• onlar söylüyorlar
Example: Bu şarkıyı kim söylüyor? (کی این آهنگ را می خونه؟)

18. yatmak — “دراز کشیدن، به رختخواب رفتن”
• ben yatıyorum
• sen yatıyorsun
• o yatıyor
• biz yatıyoruz
• siz yatıyorsunuz
• onlar yatıyorlar
Example: Ben yatıyorum, iyi geceler! (من دارم میرم بخوابم، شب بخیر)

19. oturmak — “نشستن، زندگی کردن”
• ben oturuyorum
• sen oturuyorsun
• o oturuyor
• biz oturuyoruz
• siz oturuyorsunuz
• onlar oturuyorlar
Example: Nerede oturuyorsunuz? (شما کجا زندگی می کنید؟)

20. sormak — “پرسیدن”
• ben soruyorum
• sen soruyorsun
• o soruyor
• biz soruyoruz
• siz soruyorsunuz
• onlar soruyorlar
Example: Çok soru soruyorsun! (تو خیلی سوال می پرسی!)