در نوبل چه زبان‌هایی تدریس می‌شود؟

[flat_box image=”1464″ title=”ایتالیایی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1462″ title=”اسپانیایی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1461″ title=”فرانسوی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1463″ title=”ترکی استانبولی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1460″ title=”آلمانی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1459″ title=”انگلیسی” link=”http://nobellc.com/123/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1460″ title=”آلمانی” link=”http://nobellc.com/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1462″ title=”اسپانیایی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1461″ title=”فرانسوی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/” icon=”none”][/flat_box]
[flat_box image=”1459″ title=”انگلیسی” link=”http://nobellc.com/123/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1464″ title=”ایتالیایی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/” icon=”none”][/flat_box][flat_box image=”1463″ title=”ترکی استانبولی” link=”http://nobellc.com/123/%d8%af%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/” icon=”none”][/flat_box]

با خدمات نوبل آشنا شوید

انواع دوره‌ها در نوبل

null

null

null

null

مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

محبوبترین دوره های نوبل

نظرات زبان آموزان نوبل

در جریان باشید !


[widget id=”gform_widget-2″]

سوالات متداول

خیر، جلسات مشاوره و تعیین سطح توسط سوپروایزرین متخصصآموزش زبان در آکای نوبل، به صورت کامل رایگان برگزار می گردد.

کلاسها در سانس های ۹۰ دقیقه ای از ۷ صبح تا ۱۰ شب برگزار می شوند. زبان آموزان عزیز پس از جلسه مشاوره و تعیین سطح امکان انتخاب روز و ساعات کلاسهای خود را دارند.

بله، دوره ها مختلف در نوبل به ۶ صورت زیر برگزار می گردد و زبان آموزان حق انتخاب دارند:
دو جلسه در هفته،
سه جلسه در هفته،
فشرده هر روز ۹۰ دقیقه،
فوق فشرده هر روز ۳ ساعت،
فقط آخر هفته ها،
و فقط یک جلسه در هفته.