دوره‌های حضوری

تمامی دوره‌های موجود در آکادمی نوبل امکان برگزاری به صورت خصوصی و گروهی را دارا می‌باشند.

[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1868|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/quize-img-1.png|caption^null|alt^null|title^quize-img|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584%25db%258c%2F|title:%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1867|url^https://nobelinst.com/wp-content/uploads/2020/04/foreign-lan-1.png|caption^null|alt^null|title^foreign-lan|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25ac%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|title:%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]

مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

[ult_buttons btn_title=”درخواست مشاوره رایگان” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwa.me%2F%2B989032884880″ btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#014b36″ btn_bg_color_hover=”#33806a” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” el_class=”nobel-btn”]

سایر دپارتمان‌ها

[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1628|url^http://nobellc.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-رایگان.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های رایگان|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1625|url^http://nobellc.com/wp-content/uploads/2020/04/اعزام-استاد.jpg|caption^null|alt^null|title^اعزام استاد|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1626|url^http://nobellc.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-آنلاین.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های آنلاین|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1628|url^http://nobellc.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-رایگان.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های رایگان|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1625|url^http://nobellc.com/wp-content/uploads/2020/04/اعزام-استاد.jpg|caption^null|alt^null|title^اعزام استاد|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%2F|title:%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 heading_tag=”h3″ banner_image=”id^1626|url^http://nobellc.com/wp-content/uploads/2020/04/دوره-های-آنلاین.jpg|caption^null|alt^null|title^دوره های آنلاین|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2586%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%2F|title:%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86||” banner_style=”style11″ el_class=”banner99″ banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]