با چند جواب درست به نمره مد نظر میرسم؟

با استفاده از جداول زیر می توانید نمره خود را با توجه به تعداد پاسخ های درست محاسبه کنید.

Listening:

IELTS Listening marking schemes

For the listening test, which contains 40 questions, the approximate band scores can be calculated using this table.

Academic Reading:

IELTS General Reading marking schemes

For the general reading test, which contains 40 questions, the approximate band scores can be calculated using this table.

General Reading:

IELTS Academic Reading marking schemes

For the academic reading test, which also contains 40 questions, but is more difficult, the approximate band scores can be calculated using this table.


مشاوران نوبل با لبخند پذیرای شما هستند 🙂

[ult_buttons btn_title=”درخواست مشاوره رایگان” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fnobellc.com%2F%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%2584%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#014b36″ btn_bg_color_hover=”#33806a” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” el_class=”nobel-btn”]